17 ธันวาคม 2562
โครงการ "กิจกรรม 5 ส" ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการกิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานตามโครงการฯ ณ ห้องทำงานของแต่สำนัก/กอง สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ในการใช้กิจกรรม 5 ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำและพัฒนาระบบมาตรฐานของประเทศให้เป็นสากล ในด้านจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนโยบายในการปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เน้นการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำงาน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของเทศบาลเมืองอรัญญิก ในการตอบสนองนโยบาย ในการปฏิบัติตามโครงการกิจกรรม 5 ส ของเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นอย่างดี