25 ธันวาคม 2562
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีนายสังวาลย์ นิลหิรัญ ประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการประชุม นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานฝ่ายบริหาร โดยมีวาระเพื่อพิจารณาเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดประมาณการก่อสร้างและแบบแปลน จำนวน 6 โครงการ และวาระแจ้งให้ทราบอื่นๆ