27 ธันวาคม 2562
เปิดโครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ได้จัดตั้ง "จุดพักรถและจุดบริการประชาชน" เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณสายหลัก ถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้า หน้าเทศบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก และจัดตั้งด่านชุมชนและจุดบริการประชาชนบริเวณถนนสายรอง และถนนภายในหมู่บ้านจำนวน 3 จุด เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่้ ในระหว่างวันที่ 27 ธันาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จัดเจ้าหน้าที่ทหารร่วมให้บริการประชาชน ซึ่งได้ประจำจุดบริการในระหว่างตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 - วันที่ 7 มกราคม 2563 รวมเป็นระยะเวลา 15 วัน