6 มกราคม 2563
ประชุมเจ้าของที่ดินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก บริเวณหนองตาเหี่ยม

วันที่ 6 มกราคม 2563 นายนรินทร์ กวางทอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมเจ้าของที่ดินโครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก บริเวณหนองตาเหี่ยม เพื่อคัดเลือกตัวแทนเป็นคณะที่ปรึกษาโครงการฯ ซึ่งปัจจุบันคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองตาเหี่ยม ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ได้หมดวาระลง โดยมีเจ้าของที่ดินโครงการจัดรูปที่ดินฯ พื้นที่บริเวณหนองตาเหี่ยม เข้าร่วมประชุม ณ ลานโดมเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก