7 มกราคม 2563
การประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพื่อดำเนินการขอใช้พื้นที่สาธารณะริมคลองโคกช้างเพื่อถมที่ก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพื่อดำเนินการขอใช้พื้นที่สาธารณะริมคลองโคกช้างเพื่อถมที่ก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(โคกช้าง) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีประชาชนหมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิกเข้าร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็น ณ ลานโดมเทศบาลเมืองอรัญญิก สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก