7 มกราคม 2563
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้ทำการมอบเบี้ยยังชีพฯ ทั้ง 10 หมู่บ้าน ในเขตตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมแจกเบี้ยในครั้งนี้ด้วย