10 มกราคม 2563
ประชุมพนักงาน ประจำเดือนมกราคม 2563 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

วันที่ 10 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญิก จัดการประชุมประจำเดือนมกราคม 2563 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งมีรองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิกและปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก เพื่อเป็นการแจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน และประชุมถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสำนักปลัดและกองต่างๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนต่อไป