15 มกราคม 2563
โครงการอบรม ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม 2563

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรม ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม 2563 ณ ลานโดมสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ จากรพ.สต.อรัญญิก ศสม.อรัญญิก (หนองปลาค้าว) และศสม.อรัญญิก (เขื่อนขันธ์) การให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ จากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก กิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมสวัสดีปีใหม่จากเทศบาลเมืองอรัญญฺิก