6 มีนาคม 2563
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ฝึกศึกษา) โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว)

วันที่ 5 มีนาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ฝึกศึกษา) ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) ขึ้น สำหรับโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ฝึกศึกษา) เป็นการทัศนศึกษานอกห้องเรียน โดยการนั่งรถรางชมรอบเมืองพิษณุโลก จากนั้น นักเรียน ครู และผู้ปกครองได้เข้าเยี่ยมชมการแสดงของสุนัขทหาร ณ กองบิน 46 และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ กองทัพภาคที่ 3 และพิพิธภัณฑ์ทหารกลางแจ้ง กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ตลอดจน ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีความภาคภูมิใจ หวงแหนและรักบ้านเกิดของตนเอง อีกด้วย