7 กุมภาพันธ์์ 2563
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม ทำการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 ทั้ง 10 หมู่บ้าน โดยมีนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิกเป็นประธานในการมอบเบี้ย พร้อมทั้งได้มีการให้ความรู้เรื่องวิธีการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี การทำวุ้นกะทิมะพร้าวเพื่อประกอบอาชีพ โดยนักศึกษาฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก และการให้ความรู้เรื่องกฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จากเจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก มาให้ความรู้ความเข้าใจในครั้งนี้ด้วย