13 กุมภาพันธ์์ 2563
โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก(โคกช้าง) และโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(2) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นแก่ครู นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ในการป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ในสถานศึกษา รู้วิธีการใช้เครื่องมือดับเพลิงได้อย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัย รู้วิธีการอพยพหนีไฟได้อย่างปลอดภัย และเพื่อป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ในสถานศึกษา