19 กุมภาพันธ์์ 2563
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลอรัญญิก

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลอรัญญิก ณ ลานโดมสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีกิจกรรมการตรวจวัดความดัน ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพ และบริการนวดเพื่อสุขภาพ จากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก การบรรยายให้ความรู้จากผลการวิจัยผู้สูงวัย จากคณะอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก และกิจกรรมสันทนาการโดยวิทยากรจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงวัยในตำบลอรัญญิกได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรง