24 กุมภาพันธ์์ 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีนายสังวาลย์ นิลหิรัญ ประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการประชุม นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานฝ่ายบริหาร โดยมีวาระเรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2563 ฯ ตามาระกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 20 และข้อ 21 และเพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินงบสะสมประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 โครงการ และวาระแจ้งให้ทราบอื่นๆ