26 กุมภาพันธ์์ 2563
โครงการขุดลอกผักตบชวาและกำจัดวัชพืชคลองโคกช้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการขุดลอกผักตบชวาและกำจัดวัชพืช คลองโคกช้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บริเวณริมคลองโคกช้าง หมู่ที่ 10 บ้านชุมชนชาวแพ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นผู้กล่ารายงาน พร้อมทั้งได้มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขุดลอกผักตบชวาและกำจัดวัชพืชคลองโคกช้าง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กับเทศบาลเมืองอรัญญิก และองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข เพื่อร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้ทุกภาคส่วนดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ร่วมมือในการสนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องจักรในการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ร่วมมือในการสานต่อโครงการเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค หรือด้านเกษตรกรรม จนบรรลุวัตถุประสงค์ และร่วมมือในด้านต่างๆเมื่อมีการร้องขอน้ำจากประชาชน หรือหน่วยงานราชการอื่นเพื่อช่วยเหลือภัยแล้งและอัคคีภัย จากโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทหารกองทัพน้อยที่ 3 นำกำลังพลร่วมสนับสนุนในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ด้วย