8 เมษายน 2563
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจเยี่ยม พร้อมมอบน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจหมู่บ้าน ทั้ง 10 หมู่บ้าน

วันที่ 8 เมษายน 2563 นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก นางศจี ประเทืองสุข เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้ออกตรวจเยี่ยม พร้อมนำน้ำดื่มมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจหมู่บ้าน เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลอรัญญิก ทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อให้การสนับสนุนภารกิจ และให้กำลังใจเจ้าที่ในการปฏิบัติการตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้า – ออก ในพื้นที่ ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)