3 มีนาคม 2563
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง(ฝึกศึกษา) โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(โคกช้าง)

วันที่ 3 มีนาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(โคกช้าง) จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง(ฝึกศึกษา) โดยการนำเด็กนักเรียนระดับอนุบาลชั้นปีที่ 2 และอนุบาลชั้นปีที่ 3 เดินทางออกฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยขึ้นรถรางท่องเที่ยวเพื่อเข้าศึกษาเรียนรู้ ณ หมวดสุนัขทหาร กองบิน 46 เพื่อเยี่ยมชมการแสดงของสุนัขที่ได้รับการฝึกเป็นสุนัขทหาร และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหาร กองทัพภาคที่ 3 และพิพิธภัณฑ์ทหารกลางแจ้ง ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีกิจกรรมร่วมกัน รู้จักปรับตัวสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น และเพื่อให้นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจ รัก และหวงแหนบ้านเกิดของตนเอง