5 มีนาคม 2563
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอรัญญิกจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของสตรี พัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้สตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนางกาญจนา ชูแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 3