7 มีนาคม 2563
โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 7 มีนาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย นำโดย นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล และนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของสตรี และสร้างความเชื่อมั่นให้สตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้เข้าศึกษาดูงานการก่อตั้งและระบบการจัดการของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ กลุ่มภูมิปัญญาบ้านตาวงษ์ (บาร์โหน) กลุ่มทอผ้า และกลุ่มผ้าหมักโคลน