9 มีนาคม 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกัน โรค COVID - 19

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID - 19 หรือไวรัสโคโรน่า ซึ่งกำลังระบาดในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งเทศบาลเมืองอรัญญิกเล็งเห็นความสำคัญ ต่อสุขภาพของประชาชนที่มาเข้ารับบริการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่บริการประชาชน จึงได้จัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID - 19 หรือไวรัสโคโรนา ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยการใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย บริการแอลกอฮอล์ล้างมือ และแจกสบู่อนามัยทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ให้แก่ประชาชนทุกคนที่เข้ามารับบริการ