11 มีนาคม 2563
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนมีนาคม 2563

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ผู้นำท้องถิ่น และกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอรัญญิก ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้ง 10 หมู่บ้าน ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โรคโควิด-19 มาตรการการป้องกันควบคุมโรคจากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และชี้แจงการดำเนินงานโครงการต่างๆของเทศบาลเมืองอรัญญิกให้แก่ประชาชนทราบ