21 เมษายน 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิก ให้บริการประชาชนตำบลอรัญญิก ลงทะเบียน ตรวจสอบ และทบทวนสิทธิ์ มาตรการเยียวยา 5,000 บาท

เทศบาลเมืองอรัญญิก เปิดให้บริการลงทะเบียนรับสิทธิ ตรวจสอบสิทธิ และขอยื่นทบทวนสิทธิให้แก่ประชาชนในตำบลอรัญญิก เมื่อวันที่ 20 - 22 เมษายน 2563 บริเวณลานโดมสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ตามมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ (มาตรการเยียวยา 5,000 บาท) ตามนโนบายจังหวัดพิษณุโลก ในการจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้ให้บริการประชาชนในการลงทะเบียนรับสิทธิ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือไม่สามารถลงทะเบียนได้ นอกจากนี้ยังให้บริการในการตรวจสอบสิทธิ และขอยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ เพื่อพิจารณารับเงินเยียวยา 5,000 บาท อีกครั้ง และเพื่ออำนวยความสะดวก ตลอดจนให้ความช่วยเหลือประชาชนในตำบลอรัญญิกในการรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ตามนโยบายของรัฐบาลให้เป็นไปอย่างทั่วถึง และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น