28 เมษายน 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต้อนรับตัวแทนจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก


วันที่ 28 เมษายน 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับผู้ตรวจจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก เข้าตรวจเยี่ยมและประสานตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวัดอุณหภูมิตามบ้านเรือน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลอรัญญิก ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และมติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ที่จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในการเฝ้าระวังและคัดกรองอาการของโรคตามครัวเรือน โดยมีนางสาวศิริจันทร์ รุ่งยิ้ม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นตัวแทนผู้ประสานให้ข้อมูล ณ จุดตรวจคัดกรอง แยกอินโดจีนขาเข้า บริเวณหน้าหมู่บ้านชินลาภ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองอรัญญิกขอขอบคุณผู้นำของมามอบให้ เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ณ จุดตรวจคัดกรองฯ มา ณ ที่นี้