27 เมษายน 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิก ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แยกอินโดจีนขาเข้า บริเวณหน้าหมู่บ้านชินลาภ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 27 เมษายน 2563 นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เข้าตรวจติดตามการปฏิบัติงานของผู้นำท้องที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และสารวัตรทหาร (สห.) ณ จุดตรวจคัดกรอง แยกอินโดจีนขาเข้า บริเวณหน้าหมู่บ้านชินลาภ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อคัดกรองและกรอกประวัติการเดินทางของผู้ที่เดินทางเข้าในเขตเมืองพิษณุโลก ตลอดจน เพื่อเป็นการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และมติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ขยายระยะเวลาตั้งจุดตรวจคัดกรองทั้งขาเข้าและขาออกเมืองพิษณุโลก จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563