30 สิงหาคม 2560
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทม.อรัญญิก
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลเมืองอรัญญิก ณ ห้องปฏิบัติธรรม ตึกเอนกประสงค์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อพัฒนาและปลูกฝังการมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง มีจิตสำนึกในคุณธรรมที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิต โดยมีข้าราชการ นำโดยนายพันธ์เดช มั่งมี ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมโครงการ มีพระมหาสุบรรณ จันทสุวรรณโณ ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร นำสวดวัตรเย็น นั่งสมาธิ และบรรยายธรรมะที่มีสาระในการดำเนินชีวิตประจำวันให้มีสติ และการประกอบสัมมาอาชีพด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา