7 พฤษภาคม 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิก ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563


เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยในพิธีประกอบด้วย ประธานในพิธีเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ กล่าวคำถวายพระพรราชสดุดี คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ทั้งนี้ เทศบาลเมืองอรัญญิกได้จัดสถานที่ ประดับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสมุดลงนามถวายพระพร เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมลงนามถวายพระพร ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก (หลังใหม่)