6 พฤษภาคม 2563
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก(เขื่อนขันธ์) จัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โครงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก(เขื่อนขันธ์) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองอรัญญิก ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดเขื่อนขันธ์ หมู่ที่ 8 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่ออบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จิตอาสา และแกนนำสุขภาพ ทั้ง 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3 , 8 , 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลอรัญญิก ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถให้การดูแลแนะนำประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง การคัดกรอง สอบสวน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-10) ในพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก มาอบรมให้ความรู้