7 พฤษภาคม 2563
กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ร่วมกับ เทศบาลเมืองอรัญญิก มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุดป้องกัน PPE และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด ให้กับหน่วยในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก และนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เข้าร่วมในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุดป้องกัน PPE และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด ให้แก่หน่วยในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมีพล.ต. กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานในพิธี โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองอรัญญิก ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุดป้องกัน PPE และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด ในโครงการคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อเฝ้าระวัง คัดกรอง สอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เชิงรุก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ โดยเป็นการเฝ้าระวังกำลังพลภายในหน่วยงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างคามตระหนักให้แก่กลุ่มเป้าหมายในการเฝ้าระวังป้องกันโรคด้วยตนเอง และเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญิก