2 กรกฏาคม 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกให้การต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองอรัญญิก ให้การต้อนรับคณะที่เดินทางมาแสดงความยินดีกับข้าราชการที่โอนย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก จำนวน 7 คน ประกอบด้วย จ่าสิบเอกศักดิ์สิทธิ์ สีสังข์ ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก นายปัญญา วรรณบุตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง นางสาวจุฑามาส สีหะวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง นางเมทะนี ลูกศร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นายชูชัย หล่อนิมิตดี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง นางสาวเขมนิพพิชฌน์ ธนพณัณท์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน และ นายชูศักดิ์ รักเสนาะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอรัญญิก ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงาน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป