28 กุมภาพันธ์์ 2563
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมโครงการ และรับฟังการบรรยายเรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต โดยพระอาจารย์คำพล คัมภีรญาณเมธี (พระอาจารย์แว่น) วัดจันทร์ตะวันออก ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองอรัญญิก ซึ่งมีหน้าที่ในการบริการประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติตนในการทำงาน และดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป