15 กรกฏาคม 2563
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองอรัญญิก และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในทิศทางการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพื่อให้คำแนะนำให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กปฐมวัย และเพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเด็กในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญิกในการขับเคลื่อนงานของโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) ให้มีแนวทางในการพัฒนาที่ดีขึ้น