18 สิงหาคม 2563
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง)

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) และโรงเรียนสะพานที่ 3 จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2563 ขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) โดยมีนายลักษ์ เสือเล็ก รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้ง นายชูศักดิ์ รักเสนาะ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กล่าวรายงานโครงการ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) ครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) เข้าร่วมโครงการ สำหรับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างทักษะความคิด และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนที่ถือได้ว่าเป็นอนาคตของชาติให้ตระหนักถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด ตลอดจนปฏิบัติตนให้ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย โดยโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2563 จะดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 โดยในวันที่ 19 สิงหาคม จะจัดอบรม ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) และวันที่ 20 สิงหาคม 2563 จะจัดอบรม ณ โรงเรียนสะพานที่ 3 ต่อไป