20 สิงหาคม 2563
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนสะพานที่ 3

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) และโรงเรียนสะพานที่ 3 จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2563 ขึ้น ณ โรงเรียนสะพานที่ 3 โดยมีนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายชูศักดิ์ รักเสนาะ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กล่าวรายงานโครงการ พร้อมด้วย นายวงศกร บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนสะพานที่ 3 ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสะพานที่ 3 เข้าร่วมโครงการ สำหรับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างทักษะความคิด และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนที่ถือได้ว่าเป็นอนาคตของชาติให้ตระหนักถึงปัญหา พิษภัยของยาเสพติด และปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ติดยาเสพติดในปัจจุบัน ตลอดจนปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อสร้างสังคมไทยในอนาคตให้ปลอดยาเสพติดได้อย่างแท้จริง