21 สิงหาคม 2563
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) โดยมีนางประภาภรณ์ ราชเพียแก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนางทิพปภา ลพประเสริฐ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ พร้อมด้วย ครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) เข้าร่วมโครงการ สำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการระบายสีภาพยาเสพติด กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมการเล่นเกม และกิจกรรมนันทนาการ โดยวิทยากรตำรวจ (ครู D.A.R.E) จากกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6 มาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ปลูกฝังให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติดอย่างเหมาะสมตามวัยอีกทั้งรณรงค์ปลูกจิตสำนึกของเด็กให้รู้เท่าทันการป้องกัน และห่างไกลจากยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เด็กได้เข้าใจและรู้จักหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด