24 สิงหาคม 2563
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 3 โดยมีนายสังวาลย์ นิลหิรัญ ประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อประชาชนมากที่สุด