26 สิงหาคม 2563
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอรัญญิก

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 3 โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดโครงการ และนางอรอินทุ์ พจมานทองโอฬาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก และผู้ร่วมสังเกตการณ์ จากเทศบาลนครพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล สมาคมพิษณุโลกการกุศลสงเคราะห์ และมูลนิธิประสาทบุญสถานพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในครั้งนี้ด้วย สำหรับโครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีระยะเวลาดำเนินโครงการไปจนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยจะมีการอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดภัย ทั้งในพื้นที่ตำบลอรัญญิก และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ตลอดจน เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด