27 สิงหาคม 2563
โครงการหนูน้อยปลอดภัยห่างไกลโรคแบบ New normal โดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใน โครงการหนูน้อยปลอดภัยห่างไกลโรคแบบ New normal ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) โดยมีนางทิพปภา ลพประเสริฐ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) นางสาวศิริรัตน์  มีแสง หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่อนขันธ์ บุคลากรและนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) เข้าร่วมโครงการ สำหรับโครงการหนูน้อยปลอดภัยห่างไกลโรคแบบ New normal เป็นการจัดกิจกรรมสาธิตขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอน พร้อมทั้งสาธิตวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสาธิตให้เด็กสามารถทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ยังเป็นการปลูกฝัง และให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญในการทำความสะอาดมือ ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่สามารถแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นผ่านการสัมผัสได้ พร้อมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจและวิธีปฏิบัติตน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (โควิด-19) ในสถานการณ์ปัจจุบัน แบบ New normal อีกด้วย