28 สิงหาคม 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกรับมอบโล่เชิดชูเกียรติเพื่อแสดงถึงการเป็นแบบอย่างการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้อย่างดีเยี่ยม

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก   เป็นผู้แทนรับมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่เทศบาลเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยนางสาวศิริจันทร์ รุ่งยิ้ม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอรัญญิก สำหรับการมอบโล่เชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงถึงการเป็นแบบอย่างการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้อย่างดีเยี่ยม โดยมีนายสันติ ศิริวัฒนไพศาล ผอ.สปสช.เขต 2 พิษณุโลก เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินและวางแผนการเผยแพร่ผลการประเมินและสรุปบทเรียนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก