28 สิงหาคม 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกรับมอบมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่นด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สำหรับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นการประกาศเกียรติคุณ แก่เทศบาลเมืองอรัญญิก เพื่อเป็นการยกย่อง และเชิดชู เทศบาลเมืองอรัญญิกที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการหลักสูตรท้องถิ่น (ไข่เค็มกะทิ) เพื่อแสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการสาธารณะ มาตรฐานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่และถือได้ว่ามีความโดดเด่นทั้งในด้าน นวัตกรรม ประโยชน์ และสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน อีกทั้ง เพื่อเป็นฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ (Best Practice) และใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นต่อไป