1 กันยายน 2563
โครงการอบรมเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (หลักสูตร: สานผักตบชวา)

วันที่ 1 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (หลักสูตร: สานผักตบชวา) ขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 3 โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดโครงการ และจ.ส.อ.ศักดิ์สิทธื์ สีสังข์ รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ พร้อมด้วย ประชาชนตำบลอรัญญิกเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ สำหรับโครงการอบรมเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (หลักสูตร: สานผักตบชวา) จัดขึ้น เพื่อเป็นการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน พร้อมทั้งสอนวิธีการสานกระเป๋าและตะกร้าจากผักตบชวา เพื่อเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเอง ตลอดจน เป็นการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้แก่ชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยมีนางอมรรัตน์ ต่ายเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการสานผักตบชวา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้