2 กันยายน 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกทดสอบคุณภาพน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก

เทศบาลเมืองอรัญญิกให้ความสำคัญในการรองรับระบบประปา เพื่อต้องการให้ประชาชนในตำบลอรัญญิกมีน้ำสะอาด และได้มาตรฐานใช้ภายในครัวเรือน จึงมุ่งมั่นตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพน้ำประปาบาดาลจากกระบวนการผลิตในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิกเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความมั่นใจ และสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในตำบลอรัญญิกว่าได้ใช้น้ำประปาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพน้ำ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ. 2553 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจน เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยการตรวจสอบน้ำประปาบาดาลบริเวณต้นท่อสถานีสูบจ่ายน้ำของระบบประปาบาดาลก่อนจ่ายน้ำให้ครัวเรือนผู้ใช้น้ำในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิกรวม 10 หมู่บ้าน และส่งตรวจวิเคราะห์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร