3 กันยายน 2563
โครงการอบรมเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (หลักสูตร: การทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา)

วันที่ 3 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (หลักสูตร: การทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา) ขึ้น ณ ลานโดมสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดโครงการ และจ.ส.อ.ศักดิ์สิทธื์ สีสังข์ รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และประชาชนตำบลอรัญญิกเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ สำหรับโครงการอบรมเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (หลักสูตร: การทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา) จัดขึ้น เพื่อเป็นการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน พร้อมทั้งสอนวิธีการหมักปุ๋ยจากผักตบชวาที่มีเป็นจำนวนมาก เพื่อนำมาสร้างประโยชน์และส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเอง ตลอดจน เป็นการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้แก่ชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยมีนายธีรพงษ์ ตรีอินทร์ นักวิชาการเกษตร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้