3 กันยายน 2563
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563

วันที่ 3 กันยายน 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย นางวรรณา สมศรี หัวหน้าสำนักปลัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ให้การต้อนรับ นางภคมน กัมพูธนี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก สำหรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) เป็นการประเมิน เพื่อนำมากำหนดแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้ดียิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐานในการบริหารงานและการบริการที่มีประสิทธิภาพต่อประชาชนมากยิ่งขึ้นต่อไป