8 กันยายน 2563
โครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 4 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดโครงการ และจ่าสิบเอก ศักดิ์สิทธื์ สีสังข์ รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลอรัญญิก เข้าร่วมโครงการ ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอรัญญิก สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยโครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการทำไข่เค็มกะทิ โดยมีร้อยตรีถวิล ปัญญา คลังปัญญาผู้สูงอายุตำบลอรัญญิก มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ สำหรับโครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดขึ้น เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลอรัญญิกให้สามารถนำภูมิปัญญาที่ได้รับถ่ายทอดไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และชุมชน