8 กันยายน 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกเข้าร่วมตอบข้อซักถามการตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 8 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายพันธ์เดช มั่งมี ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมการตอบข้อซักถามการตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ชั้น 3 ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้กำหนดแนวทางในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องต่อความต้องการของบริบทชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลอรัญญิกต่อไป