8 กันยายน 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม – จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนสะพานที่ 3

วันที่ 8 กันยายน 2563 นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม – จริยธรรม ประจำปี 2563 โรงเรียนสะพานที่ 3 ณ หอประชุมโรงเรียนสะพานที่ 3 โรงเรียนสะพานที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –6 เข้าร่วมโครงการ สำหรับโครงการอบรมคุณธรรม – จริยธรรม ประจำปี 2563 โรงเรียนสะพานที่ 3 กำหนดจัดในระหว่าง วันที่ 8 – 15 กันยายน 2563 เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามให้แก่นักเรียนโรงเรียนสะพานที่ 3 ตลอดจน เพื่อปลูกฝังให้เคารพสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์