10 กันยายน 2563
โครงการขุดลอกกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เทศบาลเมืองอรัญญิก

เทศบาลเมืองอรัญญิก ให้ความสำคัญถึงปัญหาของผักตบชวาและวัชพืชที่ขวางทางน้ำ ส่งผลให้เมื่อถึงฤดูฝนน้ำในคูคลองจึงไม่สามารถระบายได้ทัน และเป็นเหตุให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน จากปัญหาดังกล่าว เทศบาลเมืองอรัญญิกจึงได้กำหนดจัดโครงการขุดลอกกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ขึ้น ในระหว่างวันที่ 8 – 14 กันยายน 2563 โดยกำหนดพื้นที่การขุดลอกกำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณคูเรียบทางรถไฟ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลหนักจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สำหรับโครงการขุดลอกกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จัดขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการสะสมของผักตบชวา วัชพืช และขยะมูลฝอยต่าง ๆ ในคูคลอง ตลอดจน เพื่อเป็นการลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน และเพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพคูคลอง คุณภาพน้ำและพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณรอบคูคลองให้สะอาดและสวยงามมากยิ่งขึ้น