16 กันยายน 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกเข้าร่วมโครงการเบาหวานเบาใจ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

วันที่ 16 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข และพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเบาหวานเบาใจ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ณ อาคารสถานพยาบาล กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23  กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมีพลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย พันเอก เอกพล พิพัฒน์คุโณปการ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ สำหรับโครงการเบาหวานเบาใจ จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้น แนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และผลกระทบของโรคเบาหวานให้แก่กำลังพลและครอบครัว โดยมีการการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการเกิดโรคไตจากเบาหวาน การตรวจสุขภาพตา การอบรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตลอดจนการให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ยาที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ป่วย กำลังพลและครอบครัวมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง