16 กันยายน 2563
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ลานหน้าเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้สูงอายุตำบลอรัญญิก เข้าร่วมโครงการ สำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วย การสวดมนต์ไหว้พระ การร่วมกันร้องเพลง การรำวง กิจกรรมการออกกำลังกาย การให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สร้างเสริมร่างกาย และจิตใจให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข