22 กันยายน 2563
โครงการนิเทศสถานศึกษาจากต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

วันที่ 22 กันยายน 2563 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ผู้อำนวยการกองศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) ร่วมนิเทศ ติดตามการดำเนินการของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2) และโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1) เพื่อติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ทั้งในด้านการพัฒนาการเรียนการสอนให้เด็กได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และได้รับการเรียนการสอนที่เหมาะสมตามวัย