28 กันยายน 2563
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ปี 2563

วันที 28 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย จ่าสิบเอก ศักดิ์สิทธิ์ สีสังข์รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก และนางวรรณา สมศรี หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้เชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เริ่มจัดขึ้นเป็นปีแรกในปี พ.ศ. 2560 โดยเป็นปีครบรอบ 100 ปี ของธงชาติไทย และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกฏเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจในเอกราชของชาติไทย สำหรับธงไตรรงค์หรือธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ และศักดิ์ศรีในความเป็นไทย ทั้งยังแสดงถึงความเป็นเอกราชอธิปไตยของชาติ รวมทั้ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ เพื่อจะได้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไป